New playground for Gordon Smith Reserve, Harrington